Algemene voorwaarden

Artikel 1: Identificatie

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder ‘leverancier’ :
Restaurant Woestyne / Julépice
Watermolenstraat 4 
9880 Aalter
info@julepice.be
0499 82 72 95

Artikel 2: Algemene bepalingen

De website van de leverancier, gekend onder julepice.be, biedt haar klanten de mogelijkheid om online producten te bestellen. De algemene verkoopsvoorwaarden van de leverancier zijn van toepassing wanneer een klant een bestelling plaatst via de website julepice.be en uitdrukkelijk onderhavige verkoopsvoorwaarden door het aanvinken ervan heeft aanvaard zonder enig voorbehoud. De algemene verkoopsvoorwaarden van de leverancier zijn deze die op het ogenblik van de bestelling zijn gepubliceerd op voormelde website, behoudens andersluidende overeenkomst op website of per e-mail. 

Artikel 3: Aanbod van producten en totstandkoming overeenkomsten

Het assortiment van producten op de webshop is bestemd voor een normaal persoonlijk gebruik door een consument, zoals gedefinieerd in de wet betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming van 6 april 2010. Bestellingen via de webshop worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen dienen zich rechtstreeks te richten bij de leverancier en niet via de webshop.

De producten worden zo nauwkeurig mogelijk en waarheidsgetrouw weergegeven. De afbeeldingen zijn met de grootste zorg gemaakt maar blijven louter indicatief met als doel uw keuze te vergemakkelijken. De geleverde goederen kunnen visueel afwijken onder meer naar kleur, volume en vorm. 

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde door de leverancier worden gewijzigd. De leverancier is niet aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten en/of onnauwkeurige afbeeldingen. De leverancier behoudt het recht eventuele fouten in de productbeschrijving en/of afbeeldingen te verbeteren.

De overeenkomst tussen de leverancier en de klant komt tot stand op het ogenblijk dat de door de leverancier een bevestigingsmail wordt toegezonden op het e-mail adres door de klant opgegeven. Deze bevestiging omvat:
• Het referentienummer van de bestelling
• De datum wanneer de bestelling wordt opgehaald 
• Het uur waarop de bestelling wordt opgehaald
• De details van de bestelling met inbegrip van het artikel, prijs per eenheid, de totale prijs van de bestelling inclusief BTW, eventuele opmerkingen. 
Indien de klant n.a.v. de bestelling geen bevestiging per e-mail ontvangt, werd de bestelling niet verwerkt en/of is er mogelijk een fout bij de server gebeurd. Gelieve bij problemen contact op te nemen met de winkel van de leverancier op het telefoonnummer zoals die is weergegeven op julepice.be

De leverancier heeft het recht indien een klant per mail een minimum afname vraagt van een product welke niet door andere klanten op zelfde dag wordt besteld deze te vervangen door een ander gelijksoortig product. De leverancier behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of op te schorten in volgende gevallen:
• Ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant
• Ernstig vermoeden van voor de leverancier onaanvaardbare commerciële doeleinden 
• Bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel 
• Bij een gebrek aan grondstoffen om het product te vervaardigen
• Er zich een geschil voordoet met de klant
• De klant een vroegere bestelling nog niet (volledig) heeft betaald
• De klant een vroegere bestelling niet heeft opgehaald ondanks telefonische verwittiging

Artikel 4: Prijzen

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
De klant is de prijs verschuldigd die de leverancier in haar bevestiging, conform artikel 3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld, behoudens de hierna vermelde leveringskosten.

Artikel 5. Betalingen 

Alle bestellingen via de website moeten cash betaald worden op het moment van afhaling bij de leverancier.

Artikel 6: Gebreken en klachten

De klant is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. 
Elk probleem of gebrek met betrekking tot de kwalitatieve tekortkoming moet onmiddellijk na levering worden gemeld aan de leverancier en dit op straffe van verval van elk recht dienaangaande.

Het product met een aanvaard gebrek door de leverancier dient in de winkel te worden afgegeven in de originele verpakking samen met de bevestigingsmail. 

Artikel 7: Overmacht of gebruik

De leverancier kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen en/of voor het niet uitvoeren van de overeenkomst in geval van overmacht, moeilijkheden bij gedeeltelijke of volledige staking, bij problemen bij de server zodat bestelling niet werd doorgegeven aan het kassasysteem, bij problemen bij transport- en communicatiemiddelen, overstromingen, brand, het niet beschikbaar zijn van de website, bij problemen bij de betaalpartner, natuurrampen enz. zonder beperkend te zijn. 

De leverancier is niet verantwoordelijk ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van het product bijvoorbeeld bij verkeerd transporteren van het product en ingevolge de daad of opzettelijke fout van eender welk persoon, waaronder de klant of zijn aangestelde. In geval van overmacht is de leverancier niet gehouden haar verplichtingen wegens de klant na te komen. 

Artikel 8. Levering

Bestellingen worden behandeld in volgorde van uur van ophaling van het product op datum van afhaling zoals meegedeeld in de bevestigingsmail. 

Artikel 9: Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering bij eventuele geschillen tussen klant en leverancier.
De klant is persoonlijk en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.
Bij een bestelling dient de klant uitdrukkelijk de algemene voorwaarden te aanvaarden.

Artikel 10: Privacy - Verwerking persoonsgegevens

De leverancier behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij bestelling als onrechtstreeks door bijvoorbeeld het gebruik van cookies of bestelling. 

Wij verstrekken geen gegevens aan derden die de persoonlijke levenssfeer aantasten.

Artikel 11: Aansprakelijkheid voor gebruik website

De website van de leverancier werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de leverancier. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden. De website van de leverancier is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de leverancier. De leverancier heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De leverancier heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

Artikel 12 : Intellectuele eigendom

Foto’s, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van Julépice en auteursrechtelijk beschermd.

De naam Julépice is eigendom van Julépice (by restaurant Woestyne) en mag onder geen beding worden gebruikt door derden.

Productnamen zijn eigendom van de leverancier.

Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de leverancier, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de leverancier.

Artikel 13. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten met de leverancier is uitsluitend het recht van het land waar dat de maatschappelijke zetel gevestigd is van toepassing, met uitsluiting van de regels van het Weens Koopverdrag. De voertaal is Nederlands. 

Artikel 14: Nietigheid 

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.